Begrippen en Cijfers

Als er geen structurele maatregelen worden genomen eindigen sommige levens te vroeg.

foto gemaakt door André, alias Dédé, gestorven in 2014

Begripsverduidelijking

Het Collectief hanteert een welbepaalde definitie van het begrip "straatdode". De term ’straatdode’ doelt op een overleden persoon die in het Brussels Gewest op straat heeft geleefd. Een straatdode leeft en/of sterft niet noodzakelijk op straat op het moment van overlijden.
Een ’behoeftige’ is een overleden persoon waarvoor de kosten van de begrafenis niet betaald kunnen worden (noch met de eigen middelen van de overledene, noch via diens naasten).

Op het "perk 41" (of tot voor kort het perk 36) van het kerkhof van Brussel te Evere rusten alle personen, die begraven werden met een minimale concessie van 5 jaar. Dit perk is dus niet uitsluitend voorbehouden voor personen die begraven worden met publieke middelen.

Cijfers

15 jaar

Sinds het ontstaan van het Collectief verzamelen we een aantal gegevens om de realiteit van het straatleven beter te begrijpen. Deze gegevens zijn niet het resultaat van een wetenschappelijk onderzoek maar zijn voor zover wij weten, de enige cijfergegevens betreffende de mortaliteit van thuislozen in Brussel, en in extenso in gans België. De cijfers over de eerste tien jaar sinds de oprichting van het collectief bestond (2005-2020) kunt u raadplegen door op het pdf bestand te klikken.

RA 2015

Oproep aan de politiek: steun en opvang in alle seizoenen
Uit de meest recente telling blijkt dat het aantal dak- en thuisloze personen tussen 2008 en 2018 is toegenomen met 142%. Terwijl dit aantal meer dan verdubbeld is, nam het aantal beschikbare plaatsen in onthaalhuizen toe met 15,9% (BSI Brussels, 2019). Deze cijfers onderstrepen eens te meer het belang van ons collectief en participerende organisaties.

Het leven op straat is niet gevaarlijker in de winter, zo laat bovenstaande grafiek zien. Elk jaar is het aantal overlijdens redelijk gelijkmatig verdeeld over de seizoenen. We doen een expliciete oproep aan de bevoegde overheden, meer bepaald de verschillende Gemeentelijke Overheden van het Brussels Gewest en de Brusselse, Waalse, Franse en Federale Regeringen, om nog meer in te zetten op maatregelen die de mensen daadwerkelijk van de straat helpen en hen een nieuwe toekomst bieden. We pleiten voor vermindering en verkorting van de wachtlijsten voor sociale huisvesting, de verhoging van de minimum-uitkeringen tot een aanvaardbare verhouding met de kost van een degelijke huisvesting, en het verbreden van het woon- en begeleidingsaanbod op maat van thuisloze personen.

Om het gehele rapport van BSI Brussels te consulteren kunt u onderstaande link volgen.

https://journals.openedition.org/br...