Structuur en Partners

Politiediensten, administraties van de burgerlijke stand, sociale diensten van hospitalen, lijkenhuizen, ambassades, wetsdokters, laboratoria, allerhande sociaal werkers, vrijwilligers, straatbewoners, betrokken burgers,.. zetten zich allen in opdat een overledene gerespecteerd wordt in diens meest elementaire recht: begraven worden met een naam, een nationaliteit en, indien mogelijk, door of met zijn familie, eventueel in het land van oorsprong.

Het werk van het Collectief Straatdoden is Titanenwerk, dat enkel volbracht kan worden door een sterk en zeer breed netwerk.
De identiteit van de overledene te weten komen, achterhalen wie de persoon gekend heeft, de begrafenis organiseren, er alles aan doen opdat de overledene niet in alle eenzaamheid begraven zou worden: het is de dagelijkse realiteit voor het Collectief.

Het Collectief is een breed netwerk, met een welbepaalde structuur: de kerngroep, de coördinatie, de leden van ons netwerk, en tenslotte het ruimere netwerk. Het Collectief is een Feitelijke Vereniging.

 • Kerngroep

De « kerngroep » bestaat uit (ex-)straatbewoners, hulp- en zorgverleners, betrokken personen (bv. een familielid van een overleden straatbewoner), kunstenaars,.. De leden nemen regelmatig actief deel aan de verschillende activiteiten, zoals de maandelijkse vergadering. Tussen de organisaties die regelmatig vertegenwoordigd zijn op de vergadering vinden we onder meer Albatros - CAW Brussel, ATD Vierde Wereld, Bij ons vzw, Les Copains du Petit Bitûme asbl, Diogenes vzw, Dune vzw, de Dienst Straathoekwerk van de Gemeente Sint-Gillis, het Gemeenschappelijk Daklozenfront, Nativitas, La Ruelle, het Brussels Dichterscollectief, ..

Deze personen en organisaties stellen een deel van hun tijd ter beschikking van het Collectief voor de vergaderingen, de begrafenissen, het voorbereiden van de jaarlijkse ceremonie,.. De geïnvesteerde tijd van elke partner is moeilijk te meten en variabel, afhankelijk van de middelen van elkéén. We benadrukken dat deze personen en organisaties zeer sterk aanwezig zijn, en dit het ganse jaar door!

 • Coördinatie

De eerste zes maanden coördineerde ATD Vierde Wereld het Collectief. Sinds mei 2005 stelt DIOGENES vzw de nodige personeels- en logistieke middelen ter beschikking voor de coördinatie van het Collectief.

 • Leden

Onze aantal leden blijft gestaag toenemen. Alle leden staan in contact met straatbewoners in het Brussels Gewest, en onderschrijven de missie van het Collecief.

Het merendeel van onze leden maakt deel uit van de Brusselse thuislozensector. Verder vindt je op de ledenlijst van het Collectief Straatdoden een aantal (ex-)straatbewoners, betrokken burgers, vertegenwoordigers van andere organisaties, vertegenwoordigers van verschillende levensovertuigingen, kunstenaars,.. Elk lid is ingeschreven via het mailadres van één of meerdere personen in de mailinglist "Netwerk" van het Collectief Straatdoden, die momenteel uit 142 contacten bestaat. De mails van het Collectief komen terecht bij onze contactpersonen. Zij fungeren als belangrijke toegangspoorten door op hun beurt de informatie door te spelen binnen hun eigen organisatie, onder de Brusselse straatbewoners en binnen hun netwerk. Elk nieuw lid wordt bij toetreding in het netwerk gecontacteerd door de coördinatie van het Collectief, voor een verduidelijking van de doelstellingen en het kader van de activiteiten.

Momenteel tellen we:

  • 67 leden uit de thuislozensector (120 mailadressen):
   Centre Ariane, Leger des Heils – Foyer Georges Motte (2), Article 23, ATD Vierde Wereld (2), Bravvo, Buurtwinkel, CAW Brussel - Albatros, CAW Brussel – Leger Des Heils – le Foyer (4), CAW Brussel – Hobo, CAW Brussel – Kodiel, CAW Brussel – Outreach, CAW Brussel – Puerto (2), CAW Brussel – De Schutting (3), CAW Brussel - Vrienden van het huizeke, CAW Brussel – Woonbegeleiding, Chez Ailes, Bij Ons vzw, Le Clos, Les Copains du Ptit Bitume asbl, Corvia asbl, l’aDAS, Diogenes vzw (12 contacts), Doucheflux (2), Dune vzw (3), Educateurs de Rue de la Commune d’Etterbeek, Educateurs de Rue de la Commune de Saint-Gilles, Entre deux, Fami-Home asbl, La Fontaine (3), het Gemeenschappelijk Daklozenfront (2), lhiving vzw, le Home Baudouin (2), César de Paepe – Sint Pieters Hospitaal (5), Sint-Jans Hospitaal (2), Housing First Smes-B, Straatverplegers vzw (2), l‘Ibij ondergaande zonlot, Jes vzw (2), Latitude Nord, La Maison Médicale des Marolles (2), LaMass-Bxl (2), La Maraude de Saint-Josse, Dokters van de Wereld (6), Nativitas, de Nieuwe 150, Pag-asa, Spullenhulp vzw (2), Hoeksteen (3), de Lokale Politie van de Zone Brussel Hoofdstad - Elsene Team HERSCHAM, Poverello (2), le Projet Lama Anderlecht, Quartier des Libertés (3), le Relais (2), La Ruelle, La Samaritaine, S.Ac.A.Do, Sant-Egidio ou Kamiano (2), le SAMU Social (4), SAS-OCMW 1000 Bruxelles, Securail, Smes-B, Solidarité nouvelles, La Source, la STRADA (3), Talita, Transit (2), Un Toit à Soi asbl.
  • 5 Leden van andere organisaties:
   Vereniging voor Begrafenissen en Crematies, Axcent vzw, La Bande ASBL (2), De Poolse Raad van België, het Brussels Dichterscollectief.
  • 8 leden met een levensbeschouwelijke missie:
   Pastorale Dienst van de Begijnhofkerk, Pastorale Dienst van de Bijstandskerk, Aalmoezeniersdienst van het Sint-Piers - César de Paepe Hospiraal, Aalmoezeniersdienst van het Brugmann- Paul Brien Hospitaal, Aalmoezeniersdienst van het Sint-Jans Hospitaal, een Zuster van Sint Vincentius Apollo, een Zuster Franciscanes Missionaris van Maria.
  • 11 Betrokken Burgers:
   11 betrokken burgers zetten zich in als lid van het Collectief. Onder hen bevinden zich meerdere (ex-)straatbewoners
 • Ruimere Netwerk

In het kader van zijn activiteiten onderhoudt het Collectief ontzettend veel contacten met de meest diverse actoren. Het totale aantal van alle betrokken personen en diensten is moeilijk te schatten. In volgende opsomming geven we u een zicht op de belangrijkste samenwerkingen.

  • De (ex-)straatbewoners van het Brussels Gewest
   Het Collectief is een participatief project. Wij trachten steeds alle (ex-)straatbewoners zoveel mogelijk te betrekken bij onze acties.
  • Alle hulp-en zorgverleners uit de Brusselse thuislozensector
  • Alle hulp- en zorgverleners uit het Brussels Gewest
  • Alle politiediensten die actief zijn in het Brussels Gewest
  • Alle actoren uit de juridische wereld
  • De Gemeentelijke administratieve diensten uit het Brussels Gewest:
   Het Collectief werkt op quasi dagdagelijkse basis samen met de Dienst Burgerlijke Stand van de Gemeente Brussel en de Gemeente Elsene. De Stad Brussel en de Gemeente Elsene informeren het Collectief wanneer ze bevoegd zijn voor de begrafenis van een ’behoeftige’ persoon.
   Via de Schepen van Erediensten van de Stad Brussel ontvangt het Collectief financiële steun voor de organisatie van de jaarlijkse ceremonie en voor de praktische organisatie van individuele ceremoniën (aankoop bloemen, kosten openbaar vervoer,..). Zijn kabinet is onze bevoorrechte gesprekspartner in de Stad Brussel.
   De contacten met de andere Brusselse Gemeenten beperken zich vooralsnog hoofdzakelijk tot de praktische afspraken, nodig voor de organisatie van individuele afscheidsceremonieën.
  • De gemeentelijke lijkenhuizen van het Brussels Gewest
  • De kerkhoven van het Brussels Gewest
  • Begrafenisondernemers
  • De families van de overledenen
   Het Collectief probeert steeds in contact te treden met de families van de overledenen. Deze contacten blijven soms duren: elk jaar nodigen we de families uit om deel te nemen en eventueel te getuigen tijdens de jaarlijkse herdenking. Familieleden van de overledenen nemen soms ook deel aan de vergaderingen van het Collectief.
  • De Consulaten, in het bijzonder het Pools Consulaat
  • Vertegenwoordigers van verschillende religies en levensovertuigingen
  • De Pers
  • Betrokken burgers
  • De Kunstwereld
   Dichters, muzikanten, tekenaars, grafisch kunstenaars, acteurs, schrijvers, regisseurs,... stellen hun bijzondere talenten ten dienste van de activiteiten van het Collectief.
  • De maatschappij in de brede zin van het woord
  • Andere organisaties die werken rond waardig afscheid voor straatbewoners, mensen die in eenzaamheid overlijden,...
   Het Collectief ontmoette in het verleden organisaties uit Charleroi, Luik, Namen, Antwerpen, Gent, nam deel aan het "Forum des Associations à Paris et Lyon" met organisaties uit Lyon, Marseille, Parijs, Bordeaux, Grenoble, Strasbourg, Angers, Beauvais, Rennes. Wij voelen ons nauw verbonden met elk lokaal, nationaal en internationaal initiatief waarvan de missie gelijkaardig is aan de onze.