Doelstellingen en Activiteiten

« Wanneer straatbewoners sterven, in onze steden, op de leeftijd van 48 jaar, wil dat zeggen dat er een probleem is...… » (interventie tijdens een vergadering van het Collectief)

Doelstellingen

 • Kennis hebben van het overlijden van (ex-)straatbewoners om hun naasten te kunnen informeren
 • Verbeteren van de omstandigheden waaronder (ex-)straatbewoners behandeld worden na hun overlijden
 • Erover waken dat er steeds iemand aanwezig is voor een laatste afscheid van (ex-)straatbewoners, zelfs bij ontstentenis van de directe naasten van de overledene
 • De participatie van (ex-)straatbewoners bevorderen bij het geheel van de activiteiten
 • Werken rond herdenking en herinnering van de overledenen
 • Betrekken en ondersteunen van de families, vrienden en de hulp- en zorgverleningssector in het Brussels Gewest
 • Getuigen over de moeilijkheden waarmee straatbewoners geconfronteerd worden
 • Verzamelen en delen van correcte informatie

Activiteiten

 • Aankondigen van de overlijdens van (ex-)straatbewoners van het Brussels Gewest aan de betrokken personen en organisaties
 • Ondersteuning van de naasten en het netwerk bij de organisatie van individuele afscheidsceremonieën voor (ex-)straatbewoners van het Brussels Gewest
 • Organiseren van maandelijkse vergaderingen. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor iedereen. Het zijn momenten van ontmoeting, uitwisseling en reflectie, de basis voor de collectieve uitwerking van het project
 • Organiseren van een jaarlijks collectief bezoek aan het kerkhof van Brussel en andere kerkhoven van het Brussels Gewest begin november
 • Begeleiden van kerkhofbezoeken gedurende het hele jaar door
 • Organiseren van een jaarlijkse afscheidsceremonie om de straatdoden van het afgelopen jaar te herdenken en te huldigen
 • Verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, redactie van statistieken en een jaarrapport, informeren van de Brusselse hulp- en zorgverleningssector, informeren van de bredere maatschappij via de media, rechtzetten van een aantal misvattingen en vooroordelen (zoals het wijdverspreide idee dat straatbewoners vooral in de winter overlijden).

Concreet

 • Het Collectief Straatdoden werd opgericht als onmisbare schakel bij het overlijden van straatbewoners tussen andere straatbewoners, familie, naasten en de Brusselse hulp- en zorgverleningssector.
 • Wij willen op de hoogte zijn wanneer (ex-)straatbewoners overlijden en deze informatie delen met ons netwerk. Hiervoor mobiliseren we ons netwerk, de politie, de gemeentelijke diensten,...
 • Wanneer we weten wie er gestorven is, trachten we de straatbewoners, families en de Brusselse hulp- en zorgverleningssector te betrekken en te ondersteunen. Dit kan gaan om bepaalde administratieve stappen die gezet dienen te worden, om rouwverwerking, door personen die de overledene gekend hebben met elkaar in contact te brengen, door uit te nodigen om het woord te nemen tijdens een herdenkingsceremonie,...).
 • We trachten er over te waken dat er steeds iemand aanwezig is voor een laatste afscheid van elke overleden (ex-)straatbewoner, zelfs bij afwezigheid van de naasten van de overledene. We stellen alles in het werk voor een waardig afscheid voor elkéén, door te werken rond herdenking en herinnering aan de hand van getuigenissen, foto’s, het opstellen van een doodsbrief en herdenkingskaartje, muziek uit te kiezen, zorgen dat er bloemen zijn, kaarsen of een ander symbool, met bijzondere aandacht voor de levensovertuiging van de overledene,... We betrekken en ondersteunen (ex-)straatbewoners bij al deze momenten.

Onze minimale eisen:

 • De naasten van de overledene dienen de kans te krijgen om waardig afscheid te nemen.
 • De informatie dient tijdig vrijgegeven worden ; de naasten dienen het moment van afscheid mee te mogen kiezen ; het afgesproken uur dient gerespecteerd te worden.
 • Men moet de kans krijgen om een persoonlijk afscheid te organiseren, en halt te houden bij een ritueel belangrijke locatie volgens de levensovertuiging van de overledene (kerk, moskee, ,..).
 • De plaats van begraving op het kerkhof dient herkenbaar te zijn aan de hand van een teken met de naam van de overledene, en dient correct onderhouden te worden gedurende de volledige concessie.

Sensibilisering

We trachten steeds de publieke opinie te sensibiliseren tijdens de collectieve en publieke ceremonieën. Via deze bijzondere ceremonieën, die doorgaan in de openbare ruimte en op het kerkhof, tonen we dat het hier niet alleen maar om losstaande feiten gaat, maar dat deze onlosmakelijk verbonden zijn met maatschappelijke keuzes.
We kiezen er dan ook voor om te getuigen van de moeilijkheden waarmee straatbewoners geconfronteerd worden. We trachten de hulp- en zorgverleningssector, de publieke overheden en de ruimere maatschappij zo correct mogelijk te informeren over mortaliteit bij straatbewoners in Brussel.